13 Ocak 2013 Pazar

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

ACP ÜLKELERİ ( ACP COUNTRIES)
Afrika- Karayip- Pasifik ülkelerinin baş harflerinin kısaltılmış biçimi olup 28 Şubat 1975'te AET ile Lome Sözleşmesi'ni imzalayan 46 ülkeyi tanımlamak için kullanılmıştır. ACP ülkelerinin ortak özelliği eski koloniler olmalarıdır. Lome Sözleşmesi 1979 ve 1985 yıllarında yenilenmiş
ve ACP ülkelerinin sayısı 66'ya ulaşmıştır.

AÇIĞA DAYANAN HARCAMA ( DEFICIT SPENDING)
Ekonominin daralma dönemlerinde başvurulan karşılıksız harcama yapma yöntemidir. Bu uygulamada amaç, topluma yeni satınalma gücü kazandırarak toplam talebi arttırmak ve bu yolla ekonomiyi çöküntüden ( depresyondan ) kurtarmaktır. Dünyada açığa dayanan harcama ilk kez 1923-33 Bunalımı sırasında ABD'de uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

AÇIK FİNANSMAN ( DEFICIT FINANCING)
Kamu harcamalarının doğrudan para basımı (emisyon) ile veya iç borçlanma yoluyla (dolaylı emisyon) karşılanması durumudur. Açık finansmana başvurulmasının temel nedeni kamu gelirlerinin ( vergilerin) kamu harcamalarını karşılamakta yetersiz kalmasıdır. Bu yola başvurulduğunda ekonomide enflasyonist ( genişleme yönünde) eğilimlerin artması beklenir.

AÇIK İŞSİZLİK ( OPEN UNEMPLOYMENT)
Kendi iradeleridışında işsiz kalan yani gerek tam gün gerekse kısmi statüde herhangi bir işe sahip olmayanların oluşturdukları işsizliktir. Bir başka deyişle, geçerli ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışmak istediği halde iş bulamayanların oluşturduğu işsizlik.

AÇIK PAZAR ( OPEN MARKET)
Alım- satım işlemlerinde dış müdahalelerle herhangi bir sınırlamanın getirilmediği piyasadır. Açık pazar terimi uluslararası iktisatta daha çok, tekelci durumdaki yabancı firmalardan yapılacak ithalata gümrük vergisi, kota gibi kısıtlamalar koymayan ülkeler için kullanılmaktadır.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ ( OPEN MARKET OPERATIONS)
Ekonomideki para arzının denetimi için başvurulan bir araç veya bir yoldur. Daha açık bir anlatımla, Merkez Bankası'nın piyasaya tahvil, hisse senedi, bono gibi menkul değerler sürmesi veya bu tür menkul değerleri satın alma işlemleri olarak tanımlanan bir para politikası aracıdır.

AD VALOREM VERGİ (AD VALOREM TAX)
Vergiler, tahakkuk ve/ veya tahsillerine esas teşkil eden matrahlara göre ikiye ayrılırlar. Bunlardan ad valorem esasa göre vergi, vergi konusunu oluşturan şeyin değerine göre ve belirli bir oran üzerinden hesaplanır. Türkiye'de Gelir, Kurumlar, Veraset ve İntikal, Emlak vergileri ad valorem vergi örnekleridir.

AKREDİTİF (LETTER OF CREDIT)
İhracatçının talimatı üzerine, ithalata aracılık eden yetkili bankanın, dış ülkelerdeki muhabir banka üzerinde ihracatçı lehine açtırdığı itibar hesabıdır. Akreditifler belirli süre ve koşullara bağlı olarak açılır. Uluslararası ticarette en çok kullanılan ödeme biçimi olan akreditifli ödemede özel ithalatçıların yerini aracı bankanın itibarı alır.

ALONJ ( ALLONGE)
Bir şeyi uzatmak için yapılan ilavedir. Kambiyo senetlerinin arka yüzünde kaydedilecek işlemler için yer kalmaması durumunda, senede uzunlamasına eklenen kağıda alonj adı verilmekte ve bunun üzerine yapılan işlemlerin tümü senedin arkasına yazılmış sayılmaktadır.

ALTIN VE DÖVİZ REZERVLERİ ( GOLD AND FOREIGN EXCHANGE RESERVES)
Bir ülkenin dış ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bulundurduğu altın ve yabancı para (döviz) stoklarıdır. Rezervlerin hacmi, öncelikle yerine getirilmesi gereken dış yükümlülüklere, ikinci olarak da borç veren ülkelerin alacaklarını tahsil etme konusundaki tutumlarına bağlıdır. Dış yükümlülüklerin büyüklüğünü ise, dış ödemeler dengesi açığı ya da fazlası belirlemektedir. Rezerv/ İthalat oranı, uluslararası istatistiklerde ülkelerin dış ödeme gücünü ortaya koyan bir ekonomik gösterge olarak kullanılmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder